Қабылдау:8 (7187) 341000 | Mail: kense.ae@pavlodar.gov.kzҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ!

Жекекәсіпкерді, жеке нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты тіркеу Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 565 бабында қаралған.

       Салық төлеуші өзі келіп тіркелген жағдайда келесі құжаттар ұсынылады:салық өтініші; жеке куәлігі; тұрған жерінрастайтын құжат – мекен жай туралы анықтама немесе жылжымайтын мүлікке немесе оны пайдалануға құқығын растайтын құжат.

Салық төлеуші электронды түрде тіркелу үшін: «электронды үкімет» порталында тіркелу, электронды сұрақ жолын толтыру, электрондық сандық қол қою қажет. Өзі келіп тіркелгендегі жағдайдағы құжаттар талап етілмейді.

       2016 жылғы01қаңтарданбастапжекекәсіпкерболыптіркелуүшін алым төленбейді.

ЕСТЕРІҢІЗДЕ БОЛСЫН!ҚазақстанРеспубликасыӘкімшілікқұқықбұзушылықтартуралыкодекстің 463 бабынасәйкестіркеу, рұқсат беру, хабарламажіберу мiндеттiболғанжағдайларда, тiркеусiз, рұқсатсыз, солсияқтыхабарламажібермейкәсiпкерлiк немесеөзге де қызметпенайналысу, сондай-ақәрекеттердi (операцияларды) жүзегеасыру, егербұләрекеттердеқылмыстықжазаланатыніс-әрекетбелгiлерiболмаса, –әкiмшiлiк құқықбұзушылықтаржасаунысаналарыжәне (немесе) құралытәркiлене отырып не онсыз, жекетұлғаларға – он бес, лауазымдыадамдарға, шағынкәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, орта кәсіпкерліксубъектілеріне – қырық, iрiкәсiпкерлiк субъектiлерiне біржүзелуайлықесептiк көрсеткiш мөлшерiндеайыппұлсалуғаәкепсоғады, ал лицензиясызкәсiпкерлiк немесеөзге де қызметпенайналысуәкiмшiлiк құқықбұзушылықжасаусалдарынаналынғанкірісті (дивидендтердi), ақшаны, бағалықағаздардықосымшатәркiлеугеәкепсоғады.Осы баптың бiрiншiбөлiгiндекөзделген, әкiмшiлiк жазақолданылғаннанкейiн бiр жылiшiндеқайталапжасалғанәрекеттер –әкімшілікқұқықбұзушылықжасаунысаналарыжәне (немесе) құралытәркiлене отырып, жекетұлғаларға – отыз, шағынкәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, орта кәсіпкерліксубъектілеріне – сексен, iрiкәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүзайлықесептiк көрсеткiш мөлшерiндеайыппұлсалуғаәкепсоғады, ал лицензиясызкәсiпкерлiк немесеөзге де қызметпенайналысуәкiмшiлiк құқықбұзушылықсалдарынаналынған кiрiстi (дивидендтердi), ақшаны, бағалықағаздардықосымшатәркiлеугеәкепсоғады.

ЖекекәсіпкерболыптіркелутуралысұрақтартуындасаСіздертұрғылықтыжерлеріңізбойыншамемлекеттіккірістербасқармасынанемесе Павлодар облысыбойыншамемлекеттіккірістердепартаментінежүгінулеріңізгеболады, Ленин көшесі, 57, 8(718-2) 32-32-13.