Қабылдау:8 (7187) 341000 | Mail: kense.ae@pavlodar.gov.kzҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ!

Салық кодексінің 472 бабына сәйкес, салық төлеушілер алкоголь өнімін сақтау және бөлшек саудада өткізу бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия алатын төлеушілер алым сомасын лицензиарға тиісті құжаттарды бергенге дейін төлейді.
         Салық  төлеушілер көрсетлген  қызмет түрлерінжүзегеасыруға лицензия алғантөлеушілер алым сомасынжылсайынағымдағыжылдың 20 шілдесінедейінтөлейді.

ЕСТЕРІҢІЗДЕ   БОЛСЫН! ҚазақстанРеспубликасыӘкімшілікқұқықбұзушылықтартуралыкодексінің 282 бабының 8-ші тармағына  сәйкес, жылсайынғылицензиялықалымдыбелгіленгенмерзімдердежәнемөлшердетөлемегенжағдайдатиiстiқызметтүрiне лицензияныңқолданылуынтоқтататұрып,шағынкәсіпкерліксубъектілеріне – жүзелу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екіжүз, iрiкәсiпкерлiк субъектiлерiне жетіжүзайлықесептiк көрсеткiш мөлшерiндеайыппұлсалуғаәкепсоғады.

Осы мәселебойыншасұрақтартуындасаСіздертұрғылықтыжерлеріңізбойыншамемлекеттіккірістербасқармасынанемесе Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті нежүгі нулеріңізге болады, Ленин көшесі, 57,  8(718-2) 322751.